ZAPRASZAMY  na szklenie pt.

„Obowiązki doradców podatkowych i biur rachunkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”

 

Szanowni Państwo,

W dniu 13 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu

za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

 

INFORMACJA O SZKOLENIU:

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia

e-learningowego.

Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi

GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

 

Osobą spełniająca powyższe warunki jest:

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej

przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

 

Program szkolenia:

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna)
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii (sygnalista)
 4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
 5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona)
 6. Weryfikacja tożsamości a RODO
 7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 9. Wyłączenia dla doradców podatkowych
 10. Dokumentacja w kancelarii
 11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy
 12. Szkolenia, kontrola i kary
 13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
 14. Praktyczne przykłady
 15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną