powrot-do-pracy-z-rajlandia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Uwaga!!!

Dokładny termin i godzina ustalona zostanie indywidualnie z każdym z uczestników.

Listę rankingową osób zakwalifikowanych.
Aktualna lista do pobrania w PDF-ie: pobierz plik

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Uwaga !!!

W załączniku do pobrania przedstawiamy wstępna lista zakwalifikowanych osób do projektu.
Lista do pobrania w PDF-ie: pobierz plik

W załączniku do pobrania przedstawiamy wstępna lista zakwalifikowanych osób do projektu, osób znajdujących się na liście rezerwowej oraz osób niezakwalifikowanych.
Aktualna lista do pobrania w PDF-ie: pobierz plik

W związku ze zmianą terminu realizacji, aktualizacji uległ harmonogram realizacji projektu.
Aktualny harmonogram do pobrania w PDF-ie: pobierz plik

Harmonogram projektu „Powrót do pracy z Raj-Landią” do pobrania w PDF-ie: pobierz plik

powrot-do-pracy-z-rajlandia

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 214-2020, pod nazwą „Powrót do pracy z Raj-ladią”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruję zapytanie o przedstawienie oferty, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. zakupu usług cateringowych dla dzieci do 3 roku życia do żłobka w Tomaszowie Mazowieckim ul. Lewa 10.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty i zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe – dokumenty do pobrania:
Zapytanie do rozeznania rynku
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Doradca zawodowy

W związku z realizacją nowego projektu pn. „Powrót do pracy z RAJ – LANDIĄ” zatrudnimy na stanowisku Doradcy zawodowego

Zadania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników oraz ich diagnozowanie w zakresie doskonalenia zawodu, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • pomoc w określeniu profilu zawodowego
 • stworzenie IPD stanowiąc zbiór informacji na temat potencjału zawodowego (w tym potrzeb szkoleniowych)
 • ustalenie dalszej metody aktywizacji uczestników
 • pośrednictwo zawodowe i/ lub szkolenia

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych i/lub młodzieży, uczniów itp.
 • pasja i wytrwałość w działaniu
 • umiejętności interpersonalne
 • dążenie do realizacji celu i sukcesu
 • asertywność

Oferujemy:

 • dostęp do innowacyjnych metod i narzędzi aktywizacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę pracy
 • komfortowe warunki zatrudnienia

 

Pośrednik Pracy

W związku z realizacją nowego projektu pn. „Powrót do pracy z RAJ – LANDIĄ” zatrudnimy na stanowisku Pośrednika Pracy.

Pośrednik pracy będzie odpowiedzialny za prezentowanie ofert pracy odpowiadających profilowi zawodowemu (PUP-y, wyszukiwarki ofert pracy zgodnie z IPD i informowanie uczestników) pomoc w tworzeniu CV oraz wsparcie przed rozmową kwalifikacyjną.

Zadania:

 • prezentowanie ofert zgodnie z profilowi zawodowemu (IPD)
 • wyszukiwanie ofert pracy
 • kontakt z uczestnikami projektu
 • pomoc w tworzeniu CV i wsparcie przed rozmową rekrutacyjną

Wymagania:

 • Minimum  2 – letnie doświadczenie zawodowe z bezrobotnymi/ biernymi zawodowo/ poszukującymi pracy
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe/ studia podyplomowe
 • Komunikatywność
 • Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne
 • Samodzielność

Oferujemy:

 • Dostęp do innowacyjnych metod i narzędzi aktywizacji zawodowej
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Przejrzyste warunki zatrudnienia

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Powrót do pracy z Raj-Landią” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn) z obszaru województwa łódzkiego w okresie 01.09.2016 r. – 31.08.2017 r. sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących województwo łódzkie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne).

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej uczestników, w tym kobiet oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach projektu zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w postaci utworzenia 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi oraz aktywizacji zawodowej (w tym aktywizacji kobiet) w przypadku, gdy będzie wynikać to ze zdiagnozowanych potrzeb osób niepracujących objętych wsparciem.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • bezpłatną opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach której przewidziano liczne zajęcia dodatkowe, w tym: język angielski
 • osiem wyjazdów na spektakle teatralne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia sportowo – rytmiczne
 • animacje twórcze
 • jazdę konna

W tym rodzice objęci zostaną również bezpłatnym:

 • poradnictwem zawodowym
 • pośrednictwem pracy
 • szkoleniem zawodowym dobranym pod kątem indywidualnych predyspozycji

Planowane efekty Projektu:

 • Liczba osób które powróciły do na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (6/6K/0M)
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy (14/12K/2M)
 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (20)
 • Liczna osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych aktywizacją zawodowa (14/12K/2M)
 • Adaptacja pomieszczeń

Po szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie zapraszamy do Biura Projektu:

PRO EUROPA
ul. Szeroka 7/11a lok. 17
97-200 Tomaszów Mazowiecki
wniosek@proeuropa.com.pl
+48 533 219 977

Przedszkole RAJ – LANDIA 2
ul. Lewa 10
97-200 Tomaszów Mazowiecki
raj-landia2@o2.pl
+48 504 259 956

 

REKRUTACJA

Nabór Uczestników Projektu realizowany jest w okresie IX.2016- X.2016.

Osoby spełniające kryteria formalne tj.

 • Zamieszkanie na terenie gminy Tomaszów
 • Wiek dziecka (12mcy – 3 lata)

Kryteria dodatkowo premiowane:

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby z niepełnosprawnością

 

Dokumenty pobrania:

Ankieta danych
Deklaracja
Formularz
Karta zgłoszenia dziecka
Umowa na żłobek
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie status na rynku pracy
Oświadczenie uczestnika
Regulamin
Regulamin Grupy Sterującej