Oferta nauki języków obcych

Program szkoleniowy realizujemy w oparciu o Europejskie Standardy Nauczania m in. poprzez stosowanie skali poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zalecanego przez Radę Europy oraz przy użyciu Europejskiego Portfolio Językowego.

Europejskie Portfolio Językowe umożliwia, bowiem porównywanie procesu kształcenia i umiejętności językowych, nabytych w różnych systemach edukacyjnych w kraju i zagranicą na różnych poziomach nauczania. Paszport Językowy jest obecnie stałym elementem towarzyszącym nauce języków obcych w krajach należących do Unii Europejskiej. Stanowi on swoisty „życiorys” czy dziennik, obejmujący wszystkie doświadczenia związane z nauką różnych języków. Europejskie Portfolio Językowe, towarzysząc uczącemu się przez całe życie, umożliwia przejęcie pełnej odpowiedzialności za proces uczenia się.

Postępy w nauce kontrolowane są na bieżąco, trakcie zajęć w formie testów pisemnych i ustnych oraz testów na czytanie i słuchanie. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opinie uczących się są dla nas źródłem informacji wykorzystywanym do nieustannego podnoszenia jakości naszych usług. Toteż dwukrotnie w ciągu semestru przeprowadzamy wśród słuchaczy ankiety na temat pracy naszych lektorów i organizacji kursów. Przez cały okres trwania szkolenia prowadzony jest monitoring postępów uczestników oraz pracy lektorów. Przynajmniej raz w semestrze zajęcia są hospitowane.

Kończąc naukę, uczestnicy szkolenia po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymają dyplomokreślający stopień znajomości języka w skali rozpoznawanej w instytucjach edukacyjnych nie tylko w Polsce, ale na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Następnie po skończonej nauce wspólnie ze słuchaczami ustalamy najlepszą dla nich formę kontynuacji nauki i pogłębiania znajomości przyswojonego języka.

Biorąc pod uwagę zarówno specyfikę pracy zawodowej uczestników szkolenia, ich oczekiwania, jak i potrzeby i oczekiwania pracodawców, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i w sposób elastyczny dostosowujemy się do jego potrzeb. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, sugestie i uwagi.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie profesjonalnie wykwalifikowani lektorzy. Przy nawiązywaniu współpracy z lektorem formalne kwalifikacje są koniecznym, ale tylko wstępnym kryterium, jakie stosujemy. Bardzo ważne są dla nas cechy osobowości, (np. charyzma), które często decydują o przyszłym sukcesie pedagogicznym. Nasi lektorzy oraz pracownicy mają obowiązek nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji.